Hackefors ägor

Flygfoto 1931 Hackefors

Namnet Hackefors kommer enligt ortnamnsforskningen av mansnamnet Hake. Hakes fors. Hackefors by bestod av två gårdar Södergården och Norrgården. Södergården hade en egen kvarn i forsen vid Hackefors. Ytterligare en kvarn, Klosterkvarn kallad, var privatägd. Åren 1832–36 skedde laga skifte i byn. Södergården behöll sin ursprungliga plats vid forsen men Norrgården flyttades ut ur byn. Den utflyttade gården kom att kallas Hackefors övre och södergården kallades Hackefors nedre.
Till Hackefors by hörde en utjord, det vill säga mark som låg en bit från byn, i detta fall i Landeryds socknens sydöstra del. Det var en frälseutjord, alltså frälst från skatt, skattefri och bestod av två gårdar som hette Stubbetorp.  


Hackefors Övre.(Källa Klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Hackefors. Areal: Total 28,5 har, därav 18 åker, 10,5 skogs- o.hagmark. Tax.-v. 27.400. Jordart: Ler- o. dungjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. på 1870-talet. 3 hästar, 10 kor, 3 ungdjur, 2-3 svin, höns till husbehov. Arealen rörtäckdikad. Gården till släkten 1897. På ägorna finnes en domarring. Äg.: Kyrkovärd C. V. Karlssons stbh. C. V. K. f. 1855, död 28. Gift 1888 med Hulda Amalia f. Ivarsson. Barn: Elsa. Framlidne äg. var kyrkovärd i 25 år samt led. Av komm.-nämnd. o. brandstodskommittkn. Arr. (sedan 1939) : Birger Nyman


Hackefors Norrgård, Hackefors övreGården låg ursprungligen vid Östra Strandvägen 26 och 28. Vid Laga skifte 1836 flyttades gården 200 meter åt nordöst till en backe där. Gården stod tom från 1960 och vandaliserades. Gården revs någon gång mellan 1974 och 1980. Ersatt 1980 med församlingsgård med namnet Hackeforsgården. Tanken fanns att bevara ett magasin, men allt revs. Endast stenmuren nedanför tomten minner om gården. Gamla läget (Lat, Long) 58.38478, 15.69939. Efter utflyttning (Lat, Long) 58.38616, 15.70159


Handskriven historik Hackefors


Byggande av Hackefors kraftstation 1934


Kartbilder över gårdar o torp i Hackefors

Hackefors Klosterkvarns mjölnarbostad – Mjölnarbostaden byggdes sent 1700-talet eller tidigt 1800-talet. Kvarnverksamheten upphörde troligtvis 1885, vartefter kvarnen revs. 1934–35 moderniserades byggnaden och blev maskinistbostad till Hackefors nybyggda kraftverk. Nuvarande adress Åbrinken 9
(Lat, Long) 58.38447, 15.69885

Hackefors Södergård, Hackefors Nedre, Åbrinken – Gården bibehöll sitt läge vid ån vid skiftet på 1836. Manbyggnaden från 1700-talet revs omkring 1966, endast flygelbyggnad och magasin finns kvar. Åbrinken användes som adress i mitten och andra hälften av 1900-talet. (Lat, Long) 58.38419, 15.69982

Hackefors Södergård mjölnarbostad – Mjölnarbostaden revs omkring sekelskiftet 1900. Kvarnverksamheten upphörde dock först 1929 varefter kvarnen revs. Möjligtvis bodde dessa mjölnare i Norrgårdens kvarnbostad efter 1900.
(Lat, Long) 58.38499, 15.69797

Gröndalen – Torpet fanns 1789. Det låg nära gränsen mot Sviestad ägor, längs den äldsta vägen mellan Hackefors och Sviestad. Torpet revs 1841, anmärkning i husförhörslängden: ”Bortrifvet”. (Lat, Long) 58.38920, 15.70509

Bilder från Hackefors.

Text till bilder ÖLM, ej komplett

Text till bilder LHF 000 1-.1500, ej komplett

Större bild, klicka på bild med höger tangent, klicka på öppna i ny flik.