Hjulsbro *

Sidan är under uppdatering

Norra delen av Hjulsbro kallas för Jakobsdal där det bland annat finns en badplats vid Stångån. Söder om Jakobsdal ligger ett område som kallas för Kvinneby. Här ligger Kvinnebyskolan (år 1-6) och vid Stångån ligger Hackefors sluss. Längre söderut ligger det ursprungliga Hjulsbro med bland annat Hjulsbro sluss, Hjulsbroskolan (år 1-6) samt badplatsen Hjulsbrobadet (strax söder om vägbron).

1: Solliden, 2: Gustavsberg, 3: Västanå, 4: Davidsberg, 5: Oscarsberg, 6: Önskehem med Elvins livs,
7: Cafe Rosenhyddan, 8: Aspängen, 9: Marielund, 10: Ekeborg, 11: Godtemplarorden 3460,
12: Haga, 13: Karlsro, 14: Charlottenborg, 15: Solhäll, 16: Solvalla, 17: Karlborgs mjölkaffär,
18: Konsum, 19: Arbetarbostaden, 20: Lövgrens såg, 21: Boiro, 22: Solgård, 23: Klippan,
24: Slussvaktarbostaden, 25: Hjulsbro Tåddrageri och Nätfabrik AB, 26: Strandhyddan,
27: Hjulsbro kvarn, 28: Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabrik AB, 29: Parkvillan, Hjulsbro telefonväxel,
30: Glanshammar, Skomkeri, 31: Marieborg, Br Johanssons affär, 32: Ekenäs, 33: Stjärnevik,
32: Vik, 35: Hjulsbro Möbelfabrik AB, 36: Karlsberg, 37: Fredriksro, 38: Möjetorp,
39: Alphyddan, 40: Karlsro.

Namnet Hjulsbro härrör från mansnamnet Giurdh, i de äldsta skrifterna omnämnt som Giurdhsbro. Troligt är att Giurdh var inblandad i uppförandet av en bro över ån. Troligtvis fanns ett vadställe på platsen innan bron uppfördes. Via omskrivningar och dialektala ändringar har det så småningom blivit Hjulsbro.

Hjulsbro blev även namnet på en gård med tillhörande kvarn i forsen. År 1505 köptes gården av den sedermera kände linköpingsbiskopen Hans Brask. På 1860-talet byggdes en sluss i forsen i samband med konstruktionen av Kinda kanal. Den gamla landsvägen genom Hjulsbro passerade via en svängbro över slussen och en valvbro av sten över forsen.

Gården och kvarnen fanns kvar fram till 1906 då de revs och ersattes av en fabrik, Hjulsbro Tråddrageri- och Spikfabrik. Runt fabriken växte det moderna samhället Hjulsbro fram. När Östra Centralbanan byggdes 1901 tillkom Hjulsbro station strax öster om samhället. I samhället uppfördes under 1900-talet livsmedelsaffärer, brandstation, caféer, bibliotek, Godtemplargård, Hjulsbro Möbelfabrik och skola. Strax söder om samhället låg Hjulsbrovarvet, ett reparationsvarv för Kinda kanals fartyg under åren 1931-1948.

Området Kvinneby är uppkallat efter en by “Qwinneby” redan omnämnd 1412. “Historiskt sett så är dagens områdesnamn Ekholmen och Kvinneby felplacerade. Området som benämns som Kvinneby var platsen för Ekholmen gård och ägor, medan Ekholmen centrum med hyreshus är byggda på forna Kvinnebys ägor”.[1]Hjulsbro gränsar till stadsdelarna JohannelundHackeforsUllstämma och Ekholmen.

Hjulsbro station var en järnvägsstation på Stångådalsbanan (tidigare benämnd Östra Centralbanan) vid Hjulsbro i södra Linköping i Östergötland. Hjulsbro är fortfarande driftplats och där finns möjlighet till tågmöte. Trafikplatssignaturen lyder Hj. Den första stationsbyggnaden uppfördes 1901 och var en röd träbyggnad om två våningar. Denna byggnad revs 1959 och ersattes av en ny murad enplansbyggnad samma år. I slutet av 1970-talet upphörde persontrafiken vid Hjulsbro station. Hjulsbro postkontor inrymdes då i byggnaden och upphörde sin verksamhet 1993. Därefter har lokalen använts till olika affärsverksamheter och även som privatbostad.I november 2008 revs stationshuset och endast några fruktträd på den forna tomtmarken minner om byggnadens läge. Även den 100-åriga magasinsbyggnad på den östra sidan av järnvägen kommer att rivas inom kort.[1]

Namnet Hjulsbro station lever kvar i den intilliggande busshållplatsen.

Hjulsbro Tråddrageri- och Spikfabrik startade sin verksamhet 1907Fabriken låg vid forsen i Stångån i Hjulsbro i Östergötland. Anledningen till detta var tillgången till vattenkraft. 1924 uppfördes ytterligare en byggnad för nättillverkning. 1930 brann spikfabriken ned och spiktillverkningen upphörde. En modernare byggnad för trådtillverkningen uppfördes på platsen året efter. 1947 brann nätfabriken och ersattes av en modernare byggnad. 1946 uppfördes en fabriksbyggnad vid Östra Centralbanan vid Hjulsbro station. Fabriksbyggnaden kallades i folkmun för Grini, efter det tyska koncentrationslägret i Norge, då det påminde om dess utseende. Under 1960-talet flyttades all verksamhet från fabriksområdet vid ån till fabriken vid järnvägen. De gamla fabrikslokalerna revs i slutet av 1970-talet. Bolaget har bytt namn och ägare flera gånger under 1900-talet, och heter sedan 2017 Hjulsbro Steel AB.

Hjulsbro sluss är en enkelsluss utmed Kinda kanal i Landeryds socken i Östergötland. Den ligger i södra Linköping i stadsdelen Hjulsbro. Området tillhörde förr Hageby prästgård. Nivåskillnaden i slussen var 1,3 meter innan kraftverket i Hackefors byggdes 1935. Den nuvarande nivåskillnaden är 0,3 meter. Detta medför att slussen oftast står öppen under sommarhalvåret. Slussvaktarbostaden med uthus är bevarat. Området fick elektrisk belysning 1918. Gamla landsvägen genom Hjulsbro gick förr via en svängbro över slussen. 1952 byggdes den nuvarande Hjulsbrobron cirka 100 meter söder om slussen. Svängbron användes inte därefter och revs sedermera. 2006 planeras att uppföra en gångbro över slussen i den gamla vägens sträckning.

Kartor över hus och torp under berarbetning