Kulturhistoria

LHF-banner_800x157

Fornlämningar

Landeryds kyrka, strax söder om Linköping, renoveras under 2004. Samtidigt fick arkeologer vid Riksantikvarieämbetet (RAÄ) möjlighet att dokumentera äldre gravar och murverk.

Historiska Museets samlingar är nu sökbara i en stor databas. Se vad som finns från Landeryds socken.

Riksintressen i landeryds socken. I Landeryd finns det tre stycken kulturmiljöområden som är klassade som riksintressanta. Kinda kanal, Sörby samt Vårdsberg – Landeryd.

Vårdsberg – Landeryd [E39] (Vårdsbergs och Landeryds snr)

Motivering
Centralbygd med förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet med en av landskapets tätare fornlämningsmiljöer från järnåldern.

Uttryck för riksintresset
Ett stort antal gravfält, varav flera från äldre järnålden och kombinerade med 7,5 km stensträngar. Gårdsgravfält i anslutning till byarna. Vårdsbergssockencentrum med medeltida rundkyrka och Vårdsbergs säteri. Landeryds sockencentrum med medeltida kyrka och prästgård från 1700-talet, Slattefors säteri med välbevarad 1800-tals bebyggelse.  Bybebyggelse med dominerande lägen i odlingslandskapet.

 

PDFKulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i
Linköpings stift 2006Landerydskyrka – öppnas i nytt fönster.

PDFRiksintresse KE39 Vårdsberg Landeryd – KE39 Vardsberg Landeryd – öppnas i nytt fönster.