Årtal i Landeryd

Anmärkningsvärda händelser i Landeryds historia eller sånt som bara är roligt vetande.

Tycker du att det är något som fattas, maila ordföranden.

Rödmarkerad text är senast tillkommen.

Vissa händelser går obehindrat förbi utan att sätta spår i minnet. Kanske har du något årtal i minne eller i någon anteckning som kan sättas i samband med någon händelse. Hjälp gärna till genom att maila ordföranden.

Till exempel: När upphörde matbutiken "Favör" i Hackefors och när byggdes den byggnaden? När upphörde trafikkiosken i Hjulsbro första gången? När flyttade sista kon ut ur en ladugård i Landeryd? var det 1988 när Slattefors ladugård brann?

Till Startsidan

1017 Knut den store erövrade England med sin vikingahär. Tjälve från Landeryd ingick i den hären och fick senare en runsten rest efter sin bortgång, den så kallade Landerydstenen.
1295 Sviestad (Sueaestad) och Hackefors (Hakafors) nämndes i skrift första gången.
1312 Landeryd (Lannaerø) nämndes i skrift första gången.
1317 Ullstämma (Vllastempnu) nämndes i skrift första gången.
1319 Lund (Lunde) nämndes i skrift första gången.
1333 Nybro (Nyabro) nämndes i skrift första gången.

Edsberga (Æsbergœ/ Æsberghum) nämndes i skrift första gången.

1353 Blästad (Bladghastadum) i S:t Lars socken nämndes i skrift första gången
1360 Bogestad nämndes för första gången, då i ett skuldbrev till Bo Jonsson Grip.
1369 Slattefors (Forsom) nämns i skrift.
1382 Möjetorp (møyathorpe) nämns i skrift från Haninge i S:t Lars socken.
1385 Harvestad (Haraldstad/Hariwastadom) såldes av Aztor Djäkn till Bo Jonsson Grip.

Skonberga (Skunbergha) nämndes i skrift första gången.

1402 Månestad nämndes i skrift första gången.
1408 Stockmyra (Stokkamyr) nämndes i skrift första gången på pergamentslapp påfästad huvudbrev.
1412 Kvinneby (Qwinneby) nämndes i skrift första gången.
1505 Hjulsbro (Giwrsbroo/Giordzbro/Giorsbro) köptes av domprost Hans Brask i Linköping.
1508 Slatte på Slattefors och Hans Brask skänker en kyrkklocka till Landeryds kyrka.
1511 Smörkulla,(Smörbacka) höjd i Landeryd, (vid Hackefors slussvaktarstuga) nämndes i Hans Brask kopiebok.
1635 Första födelseboken i Landeryd socken påbörjades.
1647 Namnet Ekholmen tillkom när Qvinneby upprättades till frälsesäteriet Ekholmen.
1676 Predikostolen i Landeryds kyrka skänktes av Knut Drake på Ekholmen gård.
1694 Rogestad by (som numera tillhör Vårdsberg) drabbades av en storbrand som totalförstörde två gårdar.
1718 Stockenström på Slattefors uppför en ny huvudbyggnad (nuvarande bottenvåningen) vid sin gård.
1728 Lektor Petrus Millberg ritade av Hjulsbrostenen, en runsten i Hjulsbro.
1753 Landeryds gamla kyrka revs delvis, den nya kyrkan byggdes upp och invigdes.
1762 Kyrktornet på Landeryds kyrka reparerades och den vackra tornspiran byggdes.
1772 Ekholmen gårds huvudbyggnad och flygelbyggnader uppfördes.
1789 Husförhörslängder började föras i Landeryd socken.
1820-23 Huvudbyggnaden vid Slattefors gård påbyggdes med ytterligare en våning till sitt nuvarande utseende.
1825 Sturefors fideikommiss blir ägare av Slattefors.
1862 Antikvarie P.A. Säve letade efter Hjulsbrostenen som var spårlöst försvunnen.

Landeryds kommun bildades.

1863 Landeryd hade 1090 invånare.
1867 Uggletorp gårds siste boende flyttade, husen revs och Slattefors sluss anlades på platsen.
1869 Kinda kanals slussar, Hackefors, Hjulsbro och Slattefors var färdiga förutom muddringsarbeten.
1870 Spången, träbron över Stångån, revs och ersattes med en rullbro över Kinda kanal.

Landeryds kyrkotorn drabbades av ett kraftigt åsknedslag som splittrade tornets träresning och murar samt fick storklockan omgjutas.

1871 Kinda kanal öppnades för regelrätt trafik.
1873 Kung Oscar II passerade genom Landeryd för första gången, med ångbåt på kanalen.
1876 Nybro, nytt hus byggdes som arbetarbostad till Harvestad gård.
1877 Åhagens bönehus sedermera småskola byggdes.

Landeryds Missions- och Kyrkliga Syförening bildades.

1879 Nybro, gamla gården vid ån revs, tomten blev åkerjord.
1885 Hamra, Landeryds första lanthandel byggdes.

Den ena av två kvarnar i Hackefors ström, den södra, upphörde med sin verksamhet.

1887 Landeryd som hade varit delat längs Stångån i Bankekinds härad och Hanekinds härad kom att tillhöra enbart Hanekind.
1890 Ryttartorpet på Slattefors ägor brann ned innan brandsprutan hann fram från Slattefors gård.
1895 Stenvalvsbron vid Hjulsbro byggdes.
1896 Ytterligare en kvarn byggdes mitt i Hjulsbroforsen nära den gamla kvarnen.
1901 Sista spiken i rälsen på Östra Centralbanan slogs i vid Landeryds kyrka den 21 september.

Föreningen Egna Hem Motala köpte Ekholmen gård den 30 januari och styckade markerna till egnahemsgårdar.

1902 Östra Centralbanan invigdes. Kung Oscar II passerade genom Landeryd för andra gången, då med tåg. Kungen åt lunch på Åhagen som då ägdes av industrimannen Jonn O. Nilson som var vd för järnvägen.
1903 Önskehem, Landeryds andra lanthandel, den första i Hjulsbro byggdes.

Börstorp, en egnahemsgård byggdes. Är idag Landeryds scouters tillhåll i Hjulsbro.

1905 Hjulsbro Möbelfabrik byggdes och finns kvar än idag på Mjölnaregatan i Hjulsbro.

Vårgård, en stadsgård i Linköping, flyttades till Hackefors i Landeryd som sommarbostad

1906 Hjulsbros äldsta kvarn revs i oktober.

Hjulsbro missionsförsamling bildades 10 mars.

1907 Hjulsbro Tråddrageri och Spikfabriks AB byggde fabrik vid forsen i Hjulsbro.

3 januari 1907 tog Hjulsbro missionsförsamling beslut om att bygga ett missionshus, "Sion", Källsätersvägen 10. Invigning skedde lördag och söndag mellan jul och nyår samma år.

1908 Turbiner byggdes i Hjulsbroforsen för att utvinna kraft till spikfabriken.
1910 Marieborg, andra lanthandeln i Hjulsbro byggdes.
1911 Sandbacken lanthandel byggdes.

Hamra lanthandel lades ned.

Landeryds Arbetarekommun bildas

1914 Landeryds första traktor fanns vid Sviestad.
1917 Disponentvillan vid Spikfabriken i Hjulsbro byggs om och till.
1918 Ullstämma skola och Hageby skola byggdes.

Elektrisk belysning anordnades vid slussarna i Hackefors, Hjulsbro och Slattefors.

1921 Spikfabriken gick i konkurs.
1923 Jonn O. Nilson omstartade spikfabriken som Nya AB Hjulsbro Tråddrageri och Spikfabrik.
1924 Hjulsbro Tråddrageri- och Spikfabrik byggde en fabriksbyggnad för nättillverkning.
1925 1 maj, Landeryds pastorat slogs ihop med Vårdsberg och blev gemensamt Landeryds pastorat.
1926 Rosenhyddan byggdes i Hjulsbro och blev ett mycket uppskattat café.
1928 Kvarnbyggnaden mitt i Hjulsbroforsen revs.

Hjulsbro Trädgårdsmästeri startades av Sven Gustavsson vid Mariedal.

1929 Hackefors porslinsfabrik byggdes och tillverkningen påbörjades.

Sista kvarnen i Hackefors revs.

Ålderdomshemmet vid kyrkan renoveras och moderniseras.

1930 Spikfabriken vid ån i Hjulsbro brann i juli.

Nya kvarnen i Hjulsbro byggdes. Kvarndrift med elektricitet.

Hjulsbro IK bildades 25 juni.

1931 Ny fabriksbyggnad i Hjulsbro stod färdig på samma plats efter den nedbrunna.

Namnbyte till Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabriks AB.

Första kanalfartyget drogs upp på land vid nya reparationsvarvet i Hjulsbro.

1932 Konsumhuset i Hjulsbro byggdes och Konsum startade sin verksamhet.
1933 Elektricitet drogs in i egnahemmet Kvinneby.

Landeryds Hushållsskola startade i Landeryds Prästgård.

1935 Hackefors kraftstation färdig.
1937 Minkfarmen vid Ullstämma startades.
1939 Elektriciteten kom till Bogestad by och till Ekholmens gård.

Hageby Prästgård moderniseras.

1941 En ny brandstation byggdes i Hjulsbro.
1941 Sista torpet i Hjulsbro blev obebott och revs därefter. Därefter är de äldsta byggnaderna i Hjulsbro, Kvinneby och Ekholmen områdena byggda 1903, förutom Slussvaktarbostaden byggd 1870.
1945 Änggården, Hjulsbros första hyreshus byggdes.
1946 Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik AB byggde ny fabrikslokal vid järnvägen.

Åhagen fungerade under en period 1946-47 som barnhem för finska krigsbarn.

Johansson stängde sin mjölkaffär i Karlsborg, Lötaborgsvägen 1 och Nilssons Livsmedel öppnade där istället.

1947 Gamla nätfabriken vid ån i Hjulsbro brann 9 februari och en ny fabriksbyggnad uppfördes på samma plats.

Holmen, bostadsområdet i Hjulsbro, påbörjades när egnahemsgården Holmen styckade av villatomter.

1948 Sista kanalfartyget sjösattes vid Hjulsbrovarvet, AGE 1 av Hjulsbro.

Fraktfarten på Kinda kanal upphörde när 1948 års seglationssäsong var över.

Övertog Folke Johansson företaget Hjulsbro Taxi.

1949 Pensionärshemmet på Granholmsvägen byggdes.
1951 Harvestads ladugård och loge brann ned, endast den gamla körbanan finns kvar än idag.

Bygget av Hjulsbrobron påbörjades

1952 Sista arrendatorn på Slattefors herrgård flyttar ur huvudbyggnaden och den lämnas att förfalla i närmare 30 år.
1953 Hjulsbrobron invigdes.

25 maj, sista pråmen drogs på Kinda kanal, från Rimforsa till Hjulsbro, utan last. Pråmen AGE 4, skrovet ligger sedan dess som utfyllnad i strandkanten vid f.d. Hjulsbrovarvet.

1955 Badparken i Hjulsbro iordningställdes med bryggor, sandstrand, parkering samt en kiosk nybyggdes.

Thomas Funck på turné 10 juli i Hjulsbro med Grodan Boll och Kalle Stropp (möjligtvis i Nykterhetslogen).

Villan Solgård i Hjulsbro brann. Husets tredje våning förstördes, husets renoverades och byggdes om och finns kvar på Spiksmedsvägen.

Mark skänktes till Hjulsbro IK som anlade fotbollsplanen Skogsvallen i Hjulsbro.

1956 Patron Ivar Samuelsson på Harvestad donerade gården till Hushållningssällskapet.

Fastigheten Stenhamra i Hjulsbro, Vårdsbergsvägen 125, byggdes och innehöll taxigarage med Gulfmack samt bostad. I en del av huset fanns kommunalkontoret fram till inkorporeringen med Linköpings kommun 1963.

1957 30 augusti, passagerarfartyget Kinda passerade genom Landeryd för sista gången.

Tillverkning av spänntråd börjar på Hjulsbroverken.

1959 i mars stod Trafikkiosken i Hjulsbro färdig.

Hjulsbro stationshus vid järnvägen revs.

Kvarnen i Slattefors revs.

Nya stationshuset byggdes.

Taggtrådstillverkning upphörde i Hjulsbro.

Hjulsbro Möbelfabriks AB lades ned.

Andersson tog över köttaffären i Karlsborg, Lötaborgsvägen 1, efter Nilsson.

1960 Hjulsbroskolan stod färdig.

Landeryds PRO bildades.

Nättillverkning upphörde i Hjulsbro och bolaget byter namn till Hjulsbro AB. Härefter är det enbart spänntråd.

Den 16 juni klubbade Landeryds kommunalfullmäktige planerna på en samlingslokal (Landerydgården)

Hus började byggas på Västra Strandvägen. Nr 9 och 10 var först. Landeryds Kommun hade köpt marken från gården Ekeborg.

1961 Spången, träbron över Stångån, revs och ersattes av en ny.

Ekholmen gård köptes av Linköpings kommun.

1962 Landeryd blev eget pastorat igen efter att ha varit sammanslaget med Vårdsberg i 37 år.

Kraftstationen i Slattefors kunde tas i bruk.

Det sista jordbruket vid Slatteforstorpen upphörde, nämligen vid torpet Nybygget.

Den 18 december hölls det sista sammanträdet med kommunalfullmäktige i Landeryd före inkorporeringen med Linköping till nyåret 1963.

Landerydsgården invigdes den 29 december.

1963

Kraftstationen i Slattefors var helt färdig.

Landeryds kommun uppgick i Linköpings kommun den 1 januari 1963.

Landeryd hade 1992 invånare.

1964 Ekholmen gård revs och ladugården brändes ned av brandkåren.

Halmstad Järnverk AB i folkmun kallat "Halmstad stål" inköpte Hjulsbro AB från familjen Rahmqvist.

1965 Sviestad Motorstadion påbörjades.

En bankfilial öppnades i en barack vid brandstationen i Hjulsbro

1966 Påbörjades schaktningsarbeten och byggnation vid Ekholmens norra del.

Postlokalen i Hackefors stationshus upphörde.

Persontrafiken upphörde vid Hjulsbro Station och Hackefors anhalt.

1967 Persontrafiken upphörde vid Slattefors anhalt.

Den gamla brandstationen byggd 1940 i Hjulsbro revs.

Den nya Brandstationen i Hjulsbro byggdes.

Bankfilialen i Hjulsbro flyttade från Brandstationen till en barack vid Möjetorpsvägen.

1968 Vårdsbergsvägens sträckning genom Hjulsbro ändrades, varför två villor fick rivas.

31 mars står första lägenheten klar för inflytt på Järdalavägen. Nämligen huset med adressen 10 A.

Provisoriska baracker för ICA och Konsum sattes upp vid Järdalavägen, där TV-tjänst ligger idag. De flyttade sedan till det nya centrumet några år senare.

1969 Ålderdomshemmet vid Landeryds kyrka stängde.

Hjulsbro missionsförsamling uppgick i Missionskyrkan i Linköping.

Brokindsleden byggs i sin sträckning från Johannelund - Ullstämma

Minkfarmen vid Ullstämma upphörde.

1971 Ekholmen centrum byggdes.

Hjulsbro brandkår uppgick i Linköpings brandförsvar.

1972 En extra skolpaviljong, den röda baracken, uppfördes vid Hjulsbroskolan.

Den 26 maj brann fastigheten på Hjulsbrovägen 89 (Eketorp).

Den 31 augusti öppnades Ekholmen centrum.

Detta år eller ett år innan, upphörde matbutiken i Hackefors samhälle och då byggdes matbutiken Favör vid Vårgårdsvägen i Hackefors.

Bankfilialen i Hjulsbro lades ned.

1973 S:t Hans kyrka i stadsdelen Ekholmen invigdes på kristi himmelsfärds dag.

Kvinnebyskolan byggdes

1974 Höghusen på Järdalavägen stod klara.
1975 Hjulsbroverken har flyttat all verksamhet till lokalerna vid järnvägen från de gamla fabrikslokalerna vid ån.
1976 Konsumbutiken i Hjulsbro upphörde.

Landeryds och Kinda kanals mest långvariga slussvakt, Ella Wiqvist vid Slattefors gick i pension efter 48 års tjänst.

Blästadskolan byggdes

Daghemmet på Kvinnebyvägen 226 byggs

Folke Johanson stängde sin bensinmack vid Stenhamra i Hjulsbro, Vårdsbergsvägen 125.

1977 Alla fabrikslokaler vid ån i Hjulsbro revs, gamla Hjulsbro Tråddrageri & Nätfabrik AB.

15 maj 1977 invigdes Ekholmsskolan

1978 Brandstationen upphörde i Hjulsbro.

ICA-Flamman startades efter att butiken flyttades över till f.d Brandstationen från Marieborg.

1979 Cykelbron över Stångån och Kinda kanal i Hackefors byggdes.
1980 Hackeforsgården, församlingsgård, nybyggdes och invigdes.

Påbörjades renoveringen av Slattefors herrgård som stått och förfallit sedan 1952.

1982 Landeryds Hembygdsförening bildades den 19 mars i Hackeforsgården.
1983 Festvåning öppnades i Slattefors herrgård.

På hösten påbörjades byggnation av husen i Västra Strandvägens södra del.

1984 "Nya" kvarnen byggd 1930 i Hjulsbro revs.

En ny ladugård uppfördes vid Slattefors slussvaktarstuga då den gamla brunnit ned.

Villor byggdes på Tråddragarevägen i Hjulsbro, i backen ner från Hjulsbrovägen.

1985 Ovako köper fabriken i Hjulsbro och namnet blir Hjulsbro Spännarmering AB
1986 Sviestad gårds ladugård byggd 1907 revs, en av Landeryds största äldre byggnader.

ICA-Flamman tillbyggdes på baksidan.

Mitt under renovering brann den norra flygeln ner vid Slattefors herrgård.

Torpet Nain Sandsätter, vid Edsberga brändes ned av Räddningstjänsten.

1987 Landeryds Golfklubb bildades den 21 april.

Hjulsbro Spännarmering AB får ny ägare; Dalsbruk.

Flygelgården vid kyrkan blev tom från våren sedan siste hyresgästen flyttat ut.

1988 Slattefors ladugård byggd 1892 och loge byggd 1912 brann ned efter en anlagd brand onsdagen 6 juli.
1990 Hus byggdes på Tråddragarevägen vid ån i Hjulsbro där Hjulsbro Tråddrageri- och Nätfabrik legat.

Första delen av bostadsområdet Möjetorp växte fram när hus byggdes på Tallholmsvägen.

Åhagens bönehus, ett av Östergötlands märkligaste bönehus, brändes ned av Räddningstjänsten.

1991 Kiosken i badparken i Hjulsbro revs.

Mariedal, Hjulsbro Trädgårdsmästeri startat 1928 vid Vårdsbergsvägen revs på våren.

Bostadsområdet Möjetorp fortsatte att växa fram på Tallholmsvägen.

Pastorsexpeditionen vid Hageby Prästgård lades ned.

Svängbron över Slattefors sluss revs och ersattes av en fast betongbro.

Landeryds hembygdsförening arrenderade Smedjan vid Harvestad av Linköpings kommun och påbörjade renovering. Föreningens första sommarfest arrangerades på platsen.

Bostadsområdet Ullstämma växte fram då bostäder byggdes på åkrarna vid Nedre Ullstämma.

Rosenborg, Hjulsbrovägen 40, byggt 1936 revs.

1992 27 februari flyttades de baracker som utgjort pastorsexpeditionen i Landeryd till universitetsområdet.

15 juli brann Blästad loge vid Vistvägen.

Gamla Konsum i Hjulsbro byggdes till med ett hyreshus på rivningstomten bredvid och Lazlo´s krog öppnade.

Flygelgården vid Landeryds kyrka brändes ned av brandkåren som övningsobjekt.

1993 Hjulsbro lokalpostkontor i f.d. Hjulsbro stationshus lades ned.

Fabriken i Hjulsbro byter namn; Fundia Hjulsbro AB, och ägare; Fundia.

1994 Landeryds Hembygdspark invigdes.
1995 Hackefors porslin flyttade verksamheten från Hackefors till Lidköping.
1996 Landeryds observatorium invigdes.
1998 Ekholmsskolans gymnastik- och fritidsgård brann.

Landeryds hembygdsförening köpte loss Landeryds hembygdspark som arrenderats av kommunen i sju år.

1999 Spången, träbron över Stångån, ombyggdes.
2000 Hjulsbroskolan tillbyggdes med en del mot söder.
2003 Fun Skatepark i stadsdelen Ekholmen invigdes.
2005 Den första stora teaterproduktionen inom Landeryd ägde rum, Hemsöborna i Landeryds Hembygdspark.

Fabriken i Hjulsbro byter ägare; Ovako och namn; Ovako Hjulsbro AB.

2006 Slattefors magasin flyttades till Slattefors herrgårdspark den 20 april.

i april revs torpet Mossen, ett av Landeryds sista torp utan el och vatten.

Livsmedelkedjan Lidl byggde butik vid Ekholmen.

I Mellandagarna revs ett 1940-talshus på Möjetorpsvägen i Hjulsbro.

2007 24 mars flyttades en barackpaviljong i delar från Hjulsbroskolan av Landeryds Scouter till deras fastighet vid Börstorp i Hjulsbro.

i april öppnade Trafikkiosken i Hjulsbro igen efter att ha varit stängd i ca fem års tid. Stängdes igen på sensommaren.

Linköpings kommun röjde ur sly och träd ur mängder av skogsbackar i flera skogs- och bostadsområden.

Under sommaren till- och ombyggdes Hjulsbroskolans matsal.

Bebyggdes det inre området av Tallholmsvägen nära Skogsvallens fotbollsplaner vid Möjetorp, kv. Neonlampan.

Blästad magasin övertogs av Landeryds Hembygdsförening.

Beslutade Baptistförsamlingen att försälja sin församlingsgård Kompassen på Klocksippevägen 20 som de ägt i 60 år.

Räcken som skyddar de gående från biltrafiken monterades på Hjulsbrobron vecka 43.

2008 Under slutet av december 2007 och under januari revs gamla Möbelfabriken i Hjulsbro.

Till den 15 juni när busstrafiken lades om i Linköping anlades två nya busshållplatser på Vårdsbergsvägen vid trafikkiosken i Hjulsbro.

Under november månad revs f.d stationshuset i Hjulsbro.

2009

 

Under årets början byggdes nya vägsystem i södra delen av Hackefors industriområde, en ny rondell och infartsväg till motorstadion.

Delar av gamla medeltida kurviga "Sviestadvägen" raderades ut och ersattes med nya raka vägar.

Orkestervägen byggdes och nya Ullstämmaområdet planeras.

Parkeringen vid Ekholmen centrum byggdes om

Butiken Netto byggde ny lokal vid Stenåldersgatan

Vägbygget mellan Sturefors och Edsberga påbörjades.

Järnvägstrafiken stod stilla under sensommaren när järnvägsbron vid Slattefors reparerades. (Trafiken startade igen den 20 september?)

Gång och cykelväg byggdes utmed Stångåns strand från Västra Strandvägen till Hjulsbrobron i Hjulsbro.

Schaktning för Blomstertorget vid Ullstämmarondellen påbörjades.

Sviestad gård såldes av kommunen för att bli konferenslokal (?)

2010 En riktig vinter med mycket snö som låg kvar från dagarna före jul till mitten av mars månad.

Den 24 juni öppnades den nya vägdelen av Brokindsleden mellan Harvestad förbi Edsberga till Sturefors.

En gång och cykelväg byggdes i september längs ån från Rönnholmsvägen på Holmenområdet till Spången, samt kyrkvägen från Nybro över spången upp mot kyrkan uppgrusad.

Torgboden öppnade i gamla trafikkiosken i Hjulsbro.

Provisoriska baracker sattes upp i östra delen av Hjulsbroskolans område.

Till jul öppnades portarna på Blomstertorgets nya byggnad vid Ullstämma.

Tåg och bilolycka vid järnvägsövergång vid Dockulla 31 december.

2011 Återigen en riktig vinter med mycket snö som låg från mitten av november 2010 och en bra bit in på 2011.

Spången renoverades.

Påbörjad byggnation i maj av den nya vägen från hembygdsparken till fjärrvärmeverket i Ullstämma. Färdigställd i september men ej öppnad.

Arkeologiska undersökningar i skogen norr om hembygdsparken för kommande bebyggelse.

Torgboden i gamla trafikkiosken i Hjulsbro stängde i maj.

Under hösten öppnade en cykelaffär i gamla trafikkiosken i Hjulsbro.

Väg-gupp byggdes vid övergångsstället på Vårdsbergsvägen utanför Hjulsbroskolan.

I november sattes belysning upp längs cykelbanan mellan cykelbron i Ekholmen och Jakobsdal.

Bygge av rondell i Hackefors vid Åtvidabergsvägen-Landerydsvägen påbörjades.

En snöfritt slut på året

2012 I januari påbörjades byggnation av rondellen vid Fjärrvärmevägen-Brokindsleden vid Ullstämma och vägen från hembygdsparken till fjärrvärmeverket  blev tillfällig genomfartsled. Den 14 september öppnades den för trafik.

Livsmedelsbutiken Östenssons påbörjade sitt bygge i mars.

Byggnation av hembygdsföreningens nya parkering invid hembygdsparken påbörjades den 10 september, samt anläggande av gator i nya stadsdelen Harvestad.

Sviestad allé stängdes av för trafik 10 september när infarten från Åtvidabergsvägen grävdes bort.

Till Startsidan