Bogestad bys ägor

 

Namnet Bogestad kommer enligt ortnamnsforskningen från mansnamnet Boge, och stad betyder plats, således Boges plats. Åren 1701–1985 bestod Bogestad av arrendegårdar under ägaren Sturefors fideikommiss. Vid storskiftet 1789 bildades fyra gårdar i Bogestad. Någon gång på 1820–1830-talet revs de gamla boningshusen och ersattes med de nuvarande så kallade parhusen. 1879 lades två brukningsenheter ihop. Den hoplagda större gården kallades då Västergården. De två mindre blev Mellangården och Östergården. 1939 kom elektriciteten till byn. 1971 slutade den sist boende arrendatorn med jordbruket i Bogestad. Jorden brukades därefter från annat håll och boningshusen användes som sommarbostäder. 1985 blev Linköpings kommun ägare och Landeryds Golfklubb som då bildades, arrenderar sedan dess Bogestad och dess forna mark. Bogestad Västergård (Lat, Long) 58.36072, 15.70904 Bogestad Mellangård (Lat, Long) 58.36073, 15.70924 Bogestad Östergård (Lat, Long) 58.36077, 15.70951


Bogestad Mellangård (Källa: Klipp ur Gods & Gårdar 1939). Postadr.: Linköping. Areal: Total 34,5 har, därav 14 åker, 13 skog, 7,5 betesmark, dels. kultiv. Tax.-v. 15.400, exkl. skogsmarken. Jordart: Klapperstens- o. lerjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1835 o. ekonomibyggn. 1914. 3 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 10 kor, 5 ungdjur, 2 svin, 80 höns. Arealen rörtäckdikad. Gården arrenderas sedan 1934 av nuv. brukaren. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: Gustaf Edvin Johansson f. 27/8 04. Son till lantbrukaren Karl Johansson o. h. h. Emilia. Gift 30 med Anna f. Svensson. Barn: Gunborg, Marianne, Claes Lennart. 

Bogestad Västergård (Källa: Klipp ur Gods & Gårdar 1939)Postadr.: Linköping. Tel. 24 Hjulsbro. Areal: Total 70 har, därav 29 åker, 29 skog, 12 kultiv. betesmark. Tax.-v. 34.000, exkl. skogsmarken. Jordart: Lätt lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. är gemensam med ovanstående Bogestad Mellangård. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, magasin på 1900-talet. 4 hästar, 2 unghästar, 15 kor, 16 ungdjur, 75 marsvin, 100 höns. Gården arrend. sedan 1924 av nuv. brukaren. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: C. A. Forsen f. 5/8 1889. Gift 15 med Emma f. Eriksson. Barn: Emrik, Astrid, Arne. Arr.: Genomgått Bjärka-Säby lantbruksskola. Ordf. i barnav.-nämnd. o. sjukkassan, v. ordf. i hälsov.-nämnd., led. av fattigv.-styr., komm.-fullm. o. tax.-nämnd. samt fullm. i mjölkcentralen, v. ordf. i Linköpings ortsförb. av R. L. F.


Till start Bogestad


Bilder från Bogestad ÖLM (Östergötlands Läns Museum)

ÖLM Bildtext Bogestad.


Till start Bogestad


Bilder från Bogestad LHF

LHF Bildtext Bogestad  


Till start Bogestad

Till Startsidan


Torpkartor Bogestad

Bygget, Stensnäs. – Backstuga uppförd omkring 1870, kallas Bygget på karta 1873 troligtvis för att det var ett pågående bygge. Bebott från 1876 med namnet Stensäter, ändrat 1878 till Stensnäs, rivet 1912. Husgrund i suterräng finns kvar med odlingsterrasser intill och söder därom ytterligare stengrund efter en lada vid en bergskant. (Lat, Long) 58.36091, 15.71733

Skogen, Enbacken – Torp/ backstuga med ladugård, byggt 1841, (kallat Skogen enbart på kartor 1873 och 1877) rivet efter 1880 då namnet ströks ur husförhörslängderna. Stengrund med spisröse finns kvar. Nr 133 i Torpboken. (Lat, Long) 58.36007, 15.71256

Sandsäter – Torp/ backstuga, med ladugård byggt 1850 av förre soldaten vid Bogestad, Gustaf Spång. Sista boende var änkan Anna Charlotta Nilsson som dog 1930. Senare sommarbostad och stod öde länge innan det revs 1987. Nr 130 i Torpboken. (Lat, Long) 58.36061, 15.71869

Fotografisk spegelvändning Sandsäter (PDF)

Soldattorp nr 15, Vulcantorpet. – Bogestads soldattorp med ladugård fanns 1701. Bostad för soldat nummer 15 i Första Livgrenadjärregementet, Stångebro kompani. Sista boende till någon gång mellan 1975-85 var Britta Vulkan som var född i torpet och dotter till siste soldaten Filip Vulkan. Hon hade sedan torpet som sommarbostad till sin död 2009. Ägare sedan 1987 Linköpings kommun. Landeryds Golfklubb renoverade torpet och har använt det som arbetarbostad. Nr 129 i Torpboken (Lat, Long) 58.36294, 15.71290

Sundet – Torp/ backstuga med ladugård troligtvis byggt under 1800-talets första hälft. Den troligtvis första torpstugan, uppförd 1654 fanns framför det yngre torpet och revs på 1950-talet. Sista boende i torpet utflyttad 1950 därefter sommarbostad till 2000-talets början, därefter öde. Nr 131 i Torpboken.  (Lat, Long) 58.35985, 15.71707

Till start Bogestad

Till Startsidan


Theme: Overlay by Kaira