Byggprojekt Tillgänglighet 2020

Projekt Tillgänglighet – en dröm blev verklighet

I takt med att Landeryds församling i Linköping har byggts ut mot Ullstämma och Harvestad –  och med stor inflyttning som följd – har vår hembygdspark i Harvestad blivit mer och mer populär. Det årliga arrangemangen besöks årligen av mer än 10 000 personer. De största evenemangen är Nationaldagsfirandet och Julmarknaden som de två-tre senaste åren besökts av cirka 1 500 personer. Friluftsteatern om somrarna i samarbete med Kulturaktörerna har också sett en ökad publiktillströmning vilket krävt fler och fler föreställningar.

Med hänsyn till detta har det blivit ohållbart med de undermåliga sanitära förhållandena i parken vid dessa arrangemang. Gammaldags torrdass och inhyrda bajamajor uppfyller inte våra besökares krav, särskilt inte för äldre, rullstolsburna och småbarnsfamiljer. För att råda bot på förhållandena började vi under 2018 att planera för en utbyggnad av befintligt vagnslider för att där åstadkomma toaletter, även handikapptoalett och skötrum.

Samtidigt ville vi passa på att utöka våra förrådsutrymmen och åstadkomma plats för våra trädgårdsredskap och vår traktor. Vi planlade även för uppehållsrum och pentry för våra trogna medlemmar som arbetar med underhåll och reparationer i parken året om i ur och skur. Parken var inte ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät vilket var en förutsättning för utbyggnaden.

Efter att vi ritat hur vi ville ha det och låtit ett par oberoende byggare räkna på kostnaderna hamnade vi på drygt 2 milj kr. Själv hade föreningen lyckats spara ihop en del pengar under årens lopp avsedda för ändamålet. Projektet döptes till Tillgänglighet och en jakt på finansiering påbörjades. Hos länsstyrelsen ansökte vi om stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Ansökan, åtföljd av 21 (!) bilagor sändes in den 24 oktober 2019. Efter en omfattande skriftväxling med handläggaren på länsstyrelsen och efter komplettering med ytterligare bilagor bifölls vår ansökan och vi beviljades bidrag med 80% (= 1 656 000 kr) av den slutligen fastställda kostnaden för hela projektet om 2 070 000 kr. Men härtill krävdes enligt reglerna ytterligare 10% (207 000 kr) av en annan offentlig medfinansiär. Linköpings kommun ställde välvilligt upp med detta belopp och vår egen insats beräknades således bli 207 000 kr. Det slutliga beslutet från länsstyrelsen kom 2020-01-28.

Efter att all formalia retts ut med kommunens bygglovskontor och Tekniska Verken kunde arbetet med byggnationen påbörjas. Till entreprenör för projektet antogs Vårdnäs Bygg AB. Först gällde det att få vatten- och avloppsfrågan löst. Det krävdes ca 100 meters ledningsdragning på kommunal mark till närmaste lämpliga anslutningspunkt och därmed även ett servitutsavtal med kommunen.

Bygget löpte på under gynnsamma väderförhållanden trotts Covid-19 virus och var färdigt och slutbesiktigat 2020-11-01.

Några reflektioner från vår kassör:

All kommunikation när den gäller denna typ av bidrag sker via jordbruksverkets e-tjänst. Alla fysiska dokument måste skannas och sändas elektroniskt. Utöver att ett förskott om 250 000 kr beviljas innan byggstart måste alla kostnader betalas av föreningen innan man får några bidragspengar utbetalda. Det krävs alltså att föreningen har likviditet nog till detta.  Stundtals låg ute med belopp på mer än 500 000 kr.

Alla betalningar måste styrkas med både faktura och betalningsallegat. Handläggningstiden från det att underlag för gjorda betalningar skickas in till dess utbetalning från jordbruksverket sker är ca två månader (först tar det ca sex veckor hos länsstyrelsen innan utbetalning godkänns sedan dröjer det ytterligare tre- fyra veckor innan pengar kommer från jordbruksverket).

Länsstyrelsen har haft begränsad kapacitet under coronatiden, men tjänstemännen har varit hjälpsamma och tillmötesgående vid varje ansökan om delbetalning och gjort vad de kunnat för att skynda på handläggningen när våra likvida medel har sinat. En eloge till dem!

 

Totalentreprenör

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Vårdnäs-Bygg-Logo-3.jpg
Theme: Overlay by Kaira