Slattefors herrgård uppdateras

Slattefors forna ägor ligger öster om Stångån inom Bankekinds häradsdel. Vid en fors i Stångån ligger gården som nämns under 1400-talet som Forsa. I början av 1500-talet kom Forsa att tillhöra släkten Slatte och då blev det Slattefors. Släkten Slattes tid på Slattefors tog slut 1761. Närliggande Lund och Uggletorps ägor kom att tillhöra Slattefors. Östergötlands Landshövding 1817-1825 Carl von Nieroth ägde och bodde på Slattefors 1818-1823. Sistnämnda år blev greve Bielke på Sturefors i Vist ägare till Slattefors och Sturefors äger än idag skog och mark. Gården och vissa torp har avstyckats och försålts. 1718 byggdes nuvarande huvudbyggnaden och den norra flygeln som brann 1986 och ersattes av en ny byggnad. Den södra flygeln byggdes under Nieroths tid, han byggde även en andra våning på huvudbyggnaden som fram till dess hade varit i ett plan. Av det gamla vackra ladugårdskomplexet kvarstår inte mycket. Ladugården och loge brann nämligen ned 1988. Vagnslidret kallat ”Långholmen” står kvar, magasinet flyttades 2006 in i herrgårdsparken och den gamla smedjan på kullen är en ruin. Kvarnen i forsen revs 1960 och ersattes av ett kraftverk. Växthusen som fanns vid gården under 1900-talets början försvann på 1940-talet. 

Slattefors (Gods o gårdar 1939) Postadr.: Hjulsbro. Tel. 13. Areal: Total 314 har, därav 130 åker, 149 skog, 35 kultiv. betesmark. Tax.-v. 199.500 (med torp och utmarker). Jordart: Medelstyv lera o. dungjord, i trädgården upparbetad lermylla. Skogsbest.: Blandskog. Djurbesättn.: 13 hästar, 1 tjur, 40 kor, 20 ungdjur, 4 svin, 60 höns. S. R. B.-besättn. För driften finnes moderna lantbruksmaskiner. Arealen täckdikad. Å gården finnes handelsträdgård omfattande 3 har med 2 växthus, 1 kast, 100 bänkfönster samt 150 fruktträd. Som specialitet odlas vindruvor, gurkor och tomater. Huvudbyggnaden uppfördes omkring 1820 av landshövdingen frih. C. Nieroth. Den är av reveterat trä och restaurerades 1845 samt reparerades och renoverades 1935. Till densamma sluta sig tvenne flyglar samt trädgård och park. Ekonomibyggnaderna äro uppförda i början av 1800-talet. Gården har mjölkvarn. Egendomen var under 1500-talet säteri och ägdes före 1570 av Nils Slatte samt tillhörde under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet dennes släkt. Den innehades därefter bl. a. av amiralen Johan Bär, två generationer von Gertten, släkten Stockenström, släkten Söderholm, 1818-23 av landshövdingen C. Nieroth, från 1823 av kammarherre N. Bielke. 1825 låg godset under Sturefors, och samma år överflyttades fideikommissrätten hit från egendomen Förråd. Sedan dess har Slattefors haft samma ägare som Sturefors. Äg.: Greve Thure Gabriel Bielke, Sturefors gods, Sturefors. Arr.: Elias Larsson f. 15/9 1894. Gift 19 med Anna f. Severin. Barn: Folke, Ingemar, Kerstin, Ingegerd. Arr. har genomgått Gamleby folkhögskola. Arr. av trädgården (sedan 1936) : K. G. Karlsson f. 1/9 1898. Gift 23 med Linnea f. Gustafsson. Barn: Tyra, Iris, Maj-Britt. K. G. Karlsson har genomgått Adelsnäs trädgårdsskola. Har även erhållit Linköpings trädgårdsmannasällskaps diplom.

Slattefors Herrgårds hemsida

Slattefors Herrgård historik

Theme: Overlay by Kaira