Detta har hänt 2020


LHF-banner_800x157

Årsberättelse 2020

Styrelsen för Landeryds hembygdsförening får härmed lämna följande
berättelse av vad som har skett under verksamhetsåret.

Styrelsen har fr o m årsmötet den 26 februari 2020 bestått av följande ledamöter:
Ordförande: Lars E Sandström
Vice ordförande: Margareta Gylling
Ekonomiansv./kassör: Håkan Johansson
Sekreterare: Lars Andersson
Övriga ordinarie ledamöter: Per Edoff, Håkan Enquist, Sofia Ellis.
Sty.supppleanterna:, Ewa Stenberg, Göran Johansson och Catharina Tegin.
Adjungerad i styrelsen: Ragnar Ronneteg, med ansvar för Bidragsansökningar,
Dokumentation, Digitalisering och Webb-Master.
Revisorer Björn Karlsson och Roland Carlsson. rev.suppleant Bo Thor, samt enligt
senare förslag från valberedningen, Christer Schmiedt.
Valberedningen: Leif Johansson sammankallande, Git Bock, Kristina Hahn och Siv
Andersson.

Medlemsantalet vid årets utgång var 794 varav 35 nya medlemmar.

Mötesverksamheten har utgjorts av 8 protokollförda styrelsemöten. Exklusive
årsmötet och konstituerande.

Medlemsinformation har förmedlats genom fyra medlemsblad samt via föreningens
hemsida, Facebook och Instagram. Dessutom har en informationsbroschyr
framställts och delats ut till boende i närområdet.

Programpunkter under året:
Årsmöte genomfördes den 26 februari i Hjulsbro IK klubbhus, UCS Arena
69 medlemmar var närvarande. För underhållningen svarade vår medlem Bernt
Franzen med sång och musik. Vid årsmötet utdelades en förtjänstnål och blommor
till Lasse Ström för alla hans insatser för föreningen, inkl. de elva åren i styrelsen.

Medlemsmötet den 7 april, Tips- och Bingopromenaderna under våren utgick p g a
COVID-19.

Däremot kunde vi genomföra Vårstädningen den 25 april.

Åter igen utgick p g a COVID-19.Tips- och Bingopromenaderna samt Bakluckeloppis,
Söndag den 3 maj och 10 maj.

Hembygdsvandringen Söndagen den 17 maj genomfördes i ”gamla” Hjulsbro med
ett stort antal deltagare med Jocke Johansson färdledare och berättare vilket var en
upplevelse för många av deltagarna vilka var till antalet 50 vuxna och barn.

Nästa stora planering var att genomföra Nationaldagsfirandet men även detta
arrangemang fick ställas in p g a COVID-19.

Så blev det även med arrangemanget med FRAZZEs i juni, juli o aug. p g a COVID-19.

Även så Gudstjänsten lördagen 20 juni, inställd. Däremot kunde familjen Schmiedt
genomföra Sommarcafé två g ånger i juli månad. 

Hela arrangemanget med Kulturaktörerna under augusti månad inalles 15
föreställningar fick strykas p g a COVID-.19.

I september och oktober kunde vi genomföra Tips- och bingopromenader, vid fem
(5) tillfällen. Antal deltagare totalt cirka 680.

Bakluckeloppis den 20 september. Uppskattat besökarantal var ca 110 förutom
promenaddeltagarena.

Vid Höststädningen den 10 oktober var det 19 deltagare.

Så är vi inne i månaden
november och vi får ställa in vårt Medlemsmöte, deltagande i Jul i
Trädgårdsföreningen och vår egen julmarknad allt p g a COVID-.19.

Några ord om Lenastugan. Många arbetstimmar har lagts ner även under detta
verksamhetsår. Ytterligare medlemmar har engagerat sig i Lenagruppen så att vi
förhoppningsvis kan göra en invigning under sommaren 2021.

Om- och tillbyggnad av förrådslängan är nu genomförd. Dock har vi en liten del kvar
som består av en slutgiltig besiktning av kommunen/Länsstyrelsen. M a o så kan alla
medlemmar nu ”njuta” av att ha tillgång till WC inkl. handikapp WC vid alla större
aktiviteter under kommande verksamhetsår 2021.

Stort tack alla Ni som stödjer vår förening genom att vara medlemmar och
dessutom skaffar nya medlemmar, det får Ni gärna fortsätta med under
kommande verksamhetsår.

Vi i styrelsen vill också tacka alla ni medlemmar som
under detta verksamhetsår har varit givmilda med att lämna ett ekonomisk bidrag
till vår ”kassa”. Vi vill också tacka för den stora testamenterade penninggåva från
en av våra medlemmar och som har lämnat oss med stor sorg och saknad.

Styrelsen den 31 december 2020